سازمان جمهوری خواهان ايران بالوت: يک سکه امپراطوری روم با تصوير يک شهروند در حال انداختن رای در صندوق انتخابات

فراخوان وحدت جمهوری خواهان

گزارش کمیسیون سیاسی مشترک اپسدا و سجا میان نمایندگان اتّحاد برای پیشبرد سکولاردموگراسی و سازمان جمهوری خواهان ایران  » کمیسیون مشترک سیاسی « درپی هفته ها گفت و گو ، چهار قطعنامه زیر برای بررسی در همایش وحدت که در آغاز نوامبر ۴۱۰۲ در نیویورک برگزار خواهد شد، در سه مورد نخست به اتّفاق آرا [...]