سازمان جمهوری خواهان ايران بالوت: يک سکه امپراطوری روم با تصوير يک شهروند در حال انداختن رای در صندوق انتخابات

حمله به زندانیان بند ۳۵۰ را محکوم می کنیم!

. روشن است که آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حبس خانگی رهبران جنبش سبز از اختیار دولت روحانی خارج است و تصمیم در این قبیل موارد بر عهده ولی فقیه و نهادهای تحت فرمان ایشان است. اما دولت آقای روحانی که از جمله با شعار آزادی زندانیان سیاسی بر سر کار آمده است، می تواند با اتکا به پشیبانی مردم، از این نوع یورش ها به حقوق اولیه زندانیان سیاسی جلوگیری کرده و این قبیل اقدامات سرکوبگرانه را محکوم نماید. پوشیده نیست که …