سازمان جمهوری خواهان ايران بالوت: يک سکه امپراطوری روم با تصوير يک شهروند در حال انداختن رای در صندوق انتخابات

سرکوب زندانیان سیاسی در زندان اوین را محکوم می کنیم

ماضمن یاد آوری مسئولیت عاجل دولت آقای روحانی در تحقیق و رسیدگی مستقل به این مسئله و گزارش نتایج آن به مردم ایران، بار دیگر هشدار می دهیم که یکی از اهداف سرکوب زندانیان و آزادی های مدنی و سیاسی، فلج کردن خود این دولت است. به همین دلیل، چشم پوشی از مطالبات دمکراتیک مردم در انتخابات ریاست جمهوری که آزادی زندانیان سیاسی وگشایش فضای سیاسی کشور در راس آنها بوده و مماشات و عقب نشینی در برابر یکه تازی های دستگاه ولایت فقیه،…