سازمان جمهوری خواهان ايران بالوت: يک سکه امپراطوری روم با تصوير يک شهروند در حال انداختن رای در صندوق انتخابات

دراویش بازداشت شده را آزاد کنید! به آزار دگراندیشان پایان دهید

در حکومت تبعیض گرای دینی ایران، بیش از سی و پنج سال است که تضییع حقوق شهروندان به امری روزمره تبدیل شده و محرومیت های اجتماعی، بازداشت، شکنجه و اعدام دگر اندیشان بلاوقفه ادامه داشته است. نه تنها قانون اساسی این نظام، بر انواع تبعیض علیه شهروندان بنا شده، بلکه آن حداقل هایی از حقوق فردی و اجتماعی که نظام حاکم خودر ا ملزم به رعایت آن شناخته نیز همواره مسکوت مانده و در عمل همه کسانی که مطابق میل حکومتگران فکر و رفتار نمی کنند، از دگراندیشان و دگرباشان تا بهائیان و دراویش گنابادی